Algemene Voorwaarden

Mind & Hart coaching

Door gebruik te maken van de diensten van Mind & Hart Coaching, stem je in met wat er in deze Algemene Voorwaarden beschreven staat.

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, overeenkomsten of afspraken, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

Artikel 2 | Aard van de dienstverlening

Alle diensten van Mind & Hart Coaching zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Mind & Hart Coaching kan geen garantie geven voor succes en/of het behalen van doelen.

Artikel 3 | Bedrijfsomschrijving

Mind & Hart Coaching richt zich op holistische coaching, energetische healingen, Access bars, Quantum Hypnose Techniek binnen het brede werkveld van coaching en persoonlijke ontwikkeling. Mind & Hart Coaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Mind & Hart Coaching onder nummer: 85374032.

Artikel 4 | Begrippen

De opdrachtnemer is in deze Mind & Hart Coaching, die deze Algemene Voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.

De cliënt is de persoon die deelneemt aan een coachingstraject, oftewel de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Mind & Hart Coaching.

Artikel 5 | Overeenkomsten

 1. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, die gemaakt worden tussen Cliënten Mind & Hart Coaching over de aan te bieden diensten.
 2. Mind & Hart Coaching behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een cliënt te weigeren.

Artikel 6 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Mind & Hart Coaching bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Mind & Hart Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Door deze inspanningsverplichting kan Mind & Hart Coaching niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Mind & Hart Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mind & Hart Coaching worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, behoudt Mind & Hart Coaching zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten al dan niet te annuleren.

Artikel 7 | Duur en beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Deze periode is een indicatie van Mind & Hart Coaching en zal, indien gewenst, vóór aanvang van de overeenkomt aan cliënt kenbaar gemaakt worden.
 2. De overeenkomst tussen cliënt en Mind & Hart Coaching kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid door opzegging van cliënt, ontstaat voor cliënt geen recht op restitutie van verrichte betalingen en/of creditering van gefactureerde bedragen en/of uitstel noch afstel van uitstaande of toekomstige betalingsverplichtingen.
 4. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die door cliënt nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Annulering sessie

 1. Wanneer cliënt een sessie annuleert, dient dit minimaal 24 uur voor het tijdstip van het sessie te worden doorgegeven. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor het sessie is Mind & Hart Coaching gerechtigd de kosten van de sessie aan cliënt in rekening te brengen en is cliënt verplicht deze te betalen.
 2. Bij niet verschijnen van cliënt op een gepland sessie worden de kosten voor het sessie in rekening gebracht en is cliënt verplicht deze te betalen.
 3. Mind & Hart Coaching behoudt zich het recht voor sessieen te verzetten of te annuleren zonder opgaaf van reden of indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 | Wachtlijst

Is er op het moment waarop cliënt zich aanmeldt geen plaats, dan wordt, indien gewenst, cliënt op een wachtlijst geplaatst. Cliëntkrijgt hiervan bericht. Zodra er een plaats vrijkomt, benadert Mind & Hart Coaching de Cliëntdie bovenaan de wachtlijst staat als eerste.

Artikel 10 | Betalingsvoorwaarden

 1. Bij een coachtraject wordt tijdens het eerste gesprek een indicatie gemaakt van het aantal sessies dat nodig is voor de hulpvraag. Na afloop van het gesprek ontvangt de cliënt een factuur van het sessie of coachtraject.
 2. Betaling van het factuurbedrag door cliënt dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening. Betaling is mogelijk in zowel contanten als via overboeking.
 3. Indien de factuur niet binnen de hiervoor genoemde termijn is betaald, zal Mind & Hart Coaching een betalingsherinnering (ingebrekestelling) sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,- administratiekosten aan cliënt in rekening gebracht. Voldoet cliënt na deze ingebrekestelling nog steeds niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Mind & Hart Coaching gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel deze door derden te laten uitvoeren. Ook is cliënt vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00. Bij betalingsachterstand is Mind & Hart Coaching gerechtigd verdere sessieen op te schorten totdat cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur, dient cliënt deze binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Mind & Hart Coaching.

Artikel 11 | Opschortingsrecht

 1. Mind & Hart Coaching is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op cliënt door cliënt volledig zijn voldaan.
 2. Mind & Hart Coaching is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt die is veroorzaakt door de opschorting dan wel vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

Artikel 12 | Geheimhouding

 1. Mind & Hart Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachsessies/alle andere sessies.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt als de samenleving, behoudt Mind & Hart Coaching zich het recht de geheimhouding te doorbreken om de daartoe bevoegde en bestemde instanties in te lichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Mind & Hart Coaching gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Mind & Hart Coaching zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mind & Hart Coaching niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 4. Artikel 13 | Gegevens en informatieverstrekking
 5. Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht (zoals bijvoorbeeld medicijngebruik, eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses), dienen vooraf door cliënt aan Mind & Hart Coaching te worden verstrekt.
 6. Mind & Hart Coaching mag de door cliënt opgegeven (contact)gegevens als zodanig blijven beschouwen totdat schriftelijk nieuwe/andere (contact)gegevens zijn medegedeeld.
 7. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.
 8. Mind & Hart Coaching doet beperkt aan dossiervorming; d.w.z. een registratie van gegevens zoals vermeld op het intakeformulier en het coachcontract.

Artikel 14 | Aansprakelijkheid

 1. Mind & Hart Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. Indien Mind & Hart Coaching toch aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Mind & Hart Coaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die cliënt lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachsessie/alle andere sessies. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

Artikel 15 | Klachtenprocedure

 1. Indien cliënt klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Mind & Hart Coaching.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met cliënt, zal Mind & Hart Coaching zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 16 | Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van Mind & Hart Coaching geen rechten ontlenen.

Artikel 17 | Intellectuele eigendom

 1. Mind & Hart Coaching behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met cliënt, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen coaching tools, workshopelementen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is cliënt verboden deze producten aan derden ter hand te stellen.

Artikel 18 | Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Mind & Hart Coaching waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval een der bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden in rechte nietig verklaard wordt, dient zij te worden vervangen door een bepaling welke wel geoorloofd is en die zoveel mogelijk de strekking van de nietige bepaling benaderd. De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Artikel 19 | Eenzijdig wijzigingsbeding

 1. Mind & Hart Coaching is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden met cliënt besproken.
 2. Mind & Hart Coaching behoudt zich tevens het recht voor de Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen indien dit vanwege wettelijke verplichtingen noodzakelijk is.